Cảm ơn bạn đã quan tâm và truy cập InfoCare. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Điều khoản sử dụng của InfoCare dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chấp nhận các điều khoản

InfoCare cung cấp Dịch vụ của mình (như được định nghĩa bên dưới) cho Bạn thông qua trang web của mình tại InfoCare.vn (“Trang web”), tùy thuộc vào Điều kiện. Bằng cách chấp nhận Điều khoản hoặc bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, Bạn tuyên bố và thừa nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và thông tin bạn cung cấp khi đăng ký Dịch vụ là chính xác, đầy đủ , và là của bạn hoặc trong quyền sử dụng của bạn.

Nếu bạn đang thay mặt một công ty hoặc một pháp nhân khác, Bạn đại diện cho rằng Bạn có quyền ràng buộc thực thể đó và các chi nhánh của nó đối với các Điều khoản này, trong trường hợp này, các thuật ngữ “Bạn”, “của Bạn” hoặc có liên quan được viết hoa các điều khoản ở đây sẽ đề cập đến thực thể đó và các chi nhánh của nó. Nếu Bạn không có thẩm quyền như vậy, hoặc nếu Bạn không đồng ý với các Điều khoản này, Bạn không được chấp nhận các Điều khoản này và không được sử dụng Dịch vụ.

Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản này cấu thành một hợp đồng giữa Bạn và InfoCare, mặc dù đây là bản thỏa thuận điện tử và không có chữ ký thực tế của Bạn và InfoCare. Bạn cũng thừa nhận rằng các Điều khoản này chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, ngoại trừ các phụ lục bằng văn bản có chữ ký của các bên sửa đổi cụ thể các Điều khoản này, các Điều khoản này sẽ thay thế mọi thỏa thuận khác giữa Bạn và InfoCare.

Tính khả dụng của trang web

Bạn thừa nhận rằng có thể có sự gián đoạn trong dịch vụ hoặc sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi sử dụng các nỗ lực cao nhất để giữ cho Trang web có thể truy cập được, Trang web đôi khi không có sẵn vì bất kỳ lý do nào, bao gồm, không giới hạn, bảo trì định kỳ.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng do hoàn cảnh cả trong và ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, quyền truy cập trang web có thể bị gián đoạn, tạm ngưng hoặc chấm dứt. Bạn hiểu thêm rằng có thể có sự gián đoạn dịch vụ hoặc sự kiện trên trang web của bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn, Facebook, Youtube, v.v … sẽ ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Dịch vụ (được định nghĩa bên dưới) và việc sửa chữa là ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Việc gián đoạn Dịch vụ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi sẽ không làm cơ sở để chấm dứt đăng ký của bạn hoặc yêu cầu hoàn lại toàn bộ hoặc một phần bất kỳ khoản phí trả trước nào.

Mô tả dịch vụ

“Dịch vụ” bao gồm (a) Trang web, (b) Ứng dụng di động InfoCare và (c) các dịch vụ khác được cung cấp cho Bạn thông qua Trang web dựa trên kế hoạch đã mua, bao gồm tất cả phần mềm, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và nội dung khác được cung cấp qua Trang web (gọi chung là “Nội dung”).

Mọi tính năng mới được thêm vào hoặc tăng cường Dịch vụ cũng phải tuân theo các Điều khoản này. Một số tính năng mới nhất định thường được cung cấp miễn phí cho tất cả khách hàng đăng ký sẽ được cung cấp miễn phí cho bạn. Tuy nhiên, tính khả dụng của một số tính năng mới có thể yêu cầu thanh toán các khoản phí bổ sung và InfoCare sẽ tự quyết định xem có quyền truy cập vào bất kỳ tính năng mới nào khác như vậy hay không sẽ yêu cầu một khoản phí bổ sung.

Dịch vụ cũng có thể bao gồm các dịch vụ cơ bản hoặc mở rộng dựa trên gói dịch vụ đã mua. InfoCare sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp Dịch vụ có sẵn trong kế hoạch Dịch vụ hiện hành, ngoại trừ: (a) thời gian ngừng hoạt động dự kiến hoặc (b) bất kỳ tình trạng không có sẵn nào do các trường hợp ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. để, hành động của các tôn giáo, hoạt động của chính phủ, hành vi khủng bố hoặc bất ổn dân sự, hoặc thất bại kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Ứng dụng di động

InfoCare cung cấp ứng dụng dành cho thiết bị di động truy cập Dịch vụ qua thiết bị di động. Để sử dụng Ứng dụng di động Bạn phải có một thiết bị di động tương thích với dịch vụ di động. Chúng tôi không đảm bảo rằng Ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ tương thích với thiết bị di động của bạn.

InfoCare cấp cho Bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ để sử dụng bản sao mã đối tượng của Ứng dụng dành cho thiết bị di động cho một tài khoản đã đăng ký trên một thiết bị di động do bạn sở hữu hoặc cho thuê.

Bạn không được: (i) sửa đổi, gỡ bỏ, dịch ngược hoặc đảo ngược thiết kế ứng dụng di động; (ii) thuê, cho thuê, bán lại, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển giao Ứng dụng di động cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng Ứng dụng dành cho thiết bị di động để chia sẻ thời gian hoặc các dịch vụ tương tự cho bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) tạo bất kỳ bản sao nào của Ứng dụng Di động; (iv) xóa, phá vỡ, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Ứng dụng di động, các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào có thể truy cập được qua Ứng dụng di động hoặc các tính năng Ứng dụng; hoặc (v) xóa thông báo bản quyền và các quyền sở hữu khác trên Ứng dụng di động. Bạn thừa nhận rằng thỉnh thoảng chúng tôi có thể phát hành phiên bản nâng cấp của Ứng dụng dành cho thiết bị di động và có thể tự động nâng cấp phiên bản ứng dụng di động mà bạn đang sử dụng trên thiết bị di động của bạn.

Bạn đồng ý với việc nâng cấp tự động như vậy trên thiết bị di động của mình và đồng ý rằng các Điều khoản này sẽ áp dụng cho tất cả các nâng cấp như vậy. Việc cấp giấy phép nói trên không phải là việc bán Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc bất kỳ bản sao nào, và InfoCare và nhà cấp phép hoặc nhà cung cấp bên thứ ba giữ lại tất cả quyền, danh hiệu và lợi ích trong và cho Ứng dụng dành cho thiết bị di động (và bất kỳ bản sao Di động nào Ứng dụng). Phí dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng Ứng dụng dành cho thiết bị di động. Các điều khoản và điều kiện bổ sung sau áp dụng cho bất kỳ Ứng dụng di động nào mà InfoCare cung cấp cho bạn được thiết kế để sử dụng trên thiết bị di động được Apple iOS hỗ trợ (“Ứng dụng iOS”): Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản này chỉ nằm giữa Bạn và InfoCare chứ không phải với Apple, Inc. (“Apple”).

Việc bạn sử dụng Ứng dụng iOS phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ của App Store hiện tại của Apple. InfoCare, chứ không phải Apple, chịu trách nhiệm hoàn toàn về Ứng dụng iOS và các dịch vụ và nội dung có sẵn trên đó. Bạn thừa nhận rằng Apple không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ liên quan đến Ứng dụng iOS của chúng tôi. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Apple sẽ không có nghĩa vụ bảo hành đối với Ứng dụng iOS.

Bạn đồng ý rằng InfoCare chứ không phải Apple, chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng iOS hoặc việc bạn sở hữu và / hoặc sử dụng Ứng dụng iOS, bao gồm, nhưng không giới hạn: (i ) tuyên bố trách nhiệm sản phẩm; (ii) mọi tuyên bố rằng Ứng dụng iOS không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) các khiếu nại phát sinh để bảo vệ người tiêu dùng hoặc pháp luật tương tự và tất cả các khiếu nại đó chỉ được điều chỉnh bởi các Điều khoản này và mọi luật áp dụng cho chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp Ứng dụng iOS.

Bạn đồng ý rằng InfoCare, chứ không phải Apple, sẽ chịu trách nhiệm, trong phạm vi được các Điều khoản này yêu cầu, để điều tra, bảo vệ, giải quyết và dỡ bỏ bất kỳ khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng iOS hoặc quyền sở hữu của bạn và sử dụng Ứng dụng iOS.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) Bạn không sống ở một quốc gia chịu sự cấm vận của Chính phủ Việt Nam hoặc đã được Chính phủ Việt Nam chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”; và (ii) Bạn không được liệt kê trong danh sách các bên bị cấm hoặc bị hạn chế của Chính phủ Việt Nam. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản thỏa thuận của bên thứ ba hiện hành khi sử dụng Ứng dụng iOS (ví dụ: bạn không được vi phạm điều khoản dịch vụ dữ liệu không dây của mình khi sử dụng Ứng dụng iOS). Bạn đồng ý rằng các công ty con của Apple và Apple là bên hưởng lợi thứ ba đối với các Điều khoản này vì chúng có liên quan đến giấy phép của bạn về Ứng dụng iOS.

Khi bạn chấp nhận các Điều khoản này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các Điều khoản này chống lại Bạn vì chúng liên quan đến Giấy phép của bạn về Ứng dụng iOS với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba. Các điều khoản và điều kiện bổ sung sau áp dụng cho bất kỳ Ứng dụng di động nào mà InfoCare™ cung cấp cho bạn được thiết kế để sử dụng trên thiết bị di động được Android hỗ trợ (“Ứng dụng Android”): Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản này nằm giữa bạn và chỉ InfoCare chứ không phải với Google, Inc. (“Google”). Việc bạn sử dụng Ứng dụng Android phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Android Market hiện tại của Google. Google chỉ là nhà cung cấp của Android Market nơi bạn có được Ứng dụng Android

Thanh toán, sửa đổi gói và thanh toán

Lập hóa đơn và thanh toán. Nếu không có thoả thuận khác bằng văn bản của InfoCare, dịch vụ sẽ được cung cấp ngay khi bạn thanh toán và được tính vào lúc bắt đầu Thời hạn đăng ký (thường là hàng tháng hoặc hàng năm). Nếu bạn không cung cấp thông tin gia hạn thanh toán khác cho InfoCare trước khi hết thời gian dùng thử miễn phí, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng cho đến khi thông tin thanh toán tính phí được cung cấp. Sửa đổi đăng ký của bạn.

Nếu bạn chọn nâng cấp gói hoặc số lượng người dùng của bạn trong thời gian đăng ký của bạn, mọi chi phí gia tăng sẽ được tính theo tỷ lệ phần còn lại của thời hạn đăng ký và được tính vào tài khoản của bạn. Bạn sẽ bị tính phí điều chỉnh trên các chu kỳ thanh toán tiếp theo. Hạ cấp tài khảon của bạn có thể làm mất nội dung, tính năng hoặc khả năng tài khoản của bạn và InfoCare không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc mất mát đó. Phí quá hạn.

Nếu bạn không thanh toán phí đăng ký đúng và bạn không thông báo cho chúng tôi về kế hoạch thanh toán của bạn, toàn bộ đăng ký của bạn có thể bị tạm ngưng hoặc hủy. Ngay cả sau khi đăng ký của bạn bị tạm ngưng hoặc bị hủy, bạn vẫn có thể liên hệ với chúng tôi để khôi phục quyền truy cập vào Dịch vụ bằng cách cung cấp nguồn thanh toán phù hợp.

Sau khi đăng ký của bạn bị chấm dứt, chúng tôi sẽ lưu giữ các cài đặt tài khoản hiện tại của bạn trong 90 ngày. Sau thời gian đó, InfoCare bảo lưu quyền xóa các cài đặt đó khỏi máy chủ của chúng tôi mà KHÔNG có trách nhiệm hoặc thông báo cho bạn.

Quyền sở hữu trí tuệ

A. Các tên sản phẩm và dịch vụ khác của InfoCare và các sản phẩm khác được sử dụng hoặc hiển thị trên Dịch vụ là các thương hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của InfoCare, và bạn chỉ có thể sử dụng các nhãn hiệu đó để xác định chính mình là khách hàng và người dùng Dịch vụ. Hiện tại và trong tương lai, bạn sẽ không được phép lấy nhãn hiệu hoặc làm suy giảm tính khác biệt của nhãn hiệu, hoặc sử dụng nhãn hiệu để làm xáo trộn hoặc xuyên InfoCare, dịch vụ hoặc sản phẩm của nó.

B. Tất cả các quyền, quyền và lợi ích trong và đối với Dịch vụ và các thành phần của nó, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, sẽ vẫn thuộc và độc quyền cho InfoCare.

C. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền. Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua Dịch vụ InfoCare đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây:

(1) Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ;

(2) Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau;

(a) Chữ ký thật của người người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền;

(b)Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm;

(c) Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên các Dịch vụ InfoCare đủ để cho phép InfoCare xác định vị trí tài liệu đó;

(d) Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để InfoCare có thể liên hệ với bạn;

(e) Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật;

(f) Bạn tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Nếu tài khoản InfoCare vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc Người Sử Dụng gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy Tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, InfoCare có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm đó.

Đăng ký tài khoản

A. Theo các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản này, Bạn đồng ý chỉ truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích kinh doanh nội bộ của bạn như được nêu ra bởi các Điều khoản này. Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký dịch vụ của chúng tôi và bạn sẽ phải trả phí đăng ký để sử dụng Dịch vụ sau khi hết hạn hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản dùng thử miễn phí nào. Phí đăng ký, sau khi hết hạn hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản dùng thử miễn phí nào, phải được trả trước để sử dụng Dịch vụ.

B. Nếu Bạn thêm Người dùng vào tài khoản của mình, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi vi phạm Điều khoản này bởi Người dùng của bạn. Bằng cách thêm bất kỳ Người dùng nào vào tài khoản của bạn, Bạn đảm bảo rằng: (i) Bạn đã nhận được tất cả các ủy quyền cần thiết, sự đồng ý của Người dùng đó để tuân theo Thỏa thuận này. Bạn luôn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và chịu trách nhiệm về mọi hành động và thiếu sót của Người dùng của bạn và Bạn đồng ý bồi thường cho InfoCare cho tất cả các khiếu nại và tổn thất liên quan đến bất kỳ hành động và / hoặc thiếu sót nào.

C. Để đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây và tuyên bố và đảm bảo rằng bạn:

(1) từ 18 tuổi trở lên;

(2) hiện không bị hạn chế bởi Dịch vụ, hoặc không bị cấm có tài khoản InfoCare.vn,

(3) không phải là đối thủ cạnh tranh của InfoCare hoặc không sử dụng Dịch vụ vì các lý do cạnh tranh với InfoCare ;

(4) có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để tham gia vào Thỏa thuận này và làm như vậy sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn đang có liên quan;

(5) sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của InfoCare, bao gồm các quyền sở hữu trí tuệ như quyền tác giả hoặc nhãn hiệu; và

(6) đồng ý cung cấp chi phí của bạn tất cả các thiết bị, phần mềm và truy cập internet cần thiết để sử dụng Dịch vụ.

Sử dụng dịch vụ

A. Bạn không được phép và không cho phép, khuyến khích hoặc khuyến khích bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm bất kỳ Người dùng nào)

(a) giấy phép, cấp phép phụ, bán, bán lại, cho thuê, cho thuê, chuyển nhượng, phân phối InfoCare cho người dùng nào khác,

(b) sử dụng Dịch vụ để xử lý dữ liệu thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào,

(c) sửa đổi, điều chỉnh hoặc tấn công Dịch hoặc cố gắng truy cập trái phép Dịch vụ;

(d) sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào trái pháp luật, vi phạm quyền riêng tư của mọi người, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ ai hoặc gửi spam hoặc các thông điệp trùng lặp hoặc không được yêu cầu vi phạm pháp luật hiện hành,

(e) sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Dịch vụ và các thành phần của Dịch vụ;

(f) cố gắng giải mã, dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật hoặc phát hiện ra mã nguồn của bất kỳ phần mềm nào tạo nên Dịch vụ;

(g) sử dụng Dịch vụ để cố ý đăng, tải lên, liên kết, gửi hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung bất hợp pháp, phân biệt chủng tộc, thù hận, khiêu dâm, phân biệt đối xử hoặc chứa bất kỳ vi-rút, phần mềm độc hại, bom thời gian hoặc bất kỳ tác hại tương tự nào khác phần mềm;

(h) cố gắng sử dụng bất kỳ phương pháp nào để truy cập trái phép vào bất kỳ tính năng trả phí nào của Trang web;

(i) sử dụng tập lệnh tự động để thu thập thông tin từ hoặc tương tác với Trang web hoặc Dịch vụ;

(j) liên kết sâu đến Trang web cho bất kỳ mục đích nào (trừ trang chủ của InfoCare), trừ khi được uỷ quyền rõ ràng bằng văn bản của InfoCare;

(k) mạo danh bất kỳ người dùng nào khác của Dịch vụ; hoặc (m) cố gắng sử dụng hoặc sử dụng Dịch vụ vi phạm các Điều khoản này.

B. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, tin nhắn hoặc các tài liệu khác mà Bạn hoặc Người dùng của bạn đăng hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập và tài khoản của bạn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra dưới hoặc liên quan đến thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của bạn.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một người và bạn sẽ không chia sẻ một lần đăng nhập duy nhất giữa nhiều người. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của bạn cho một bên khác, trừ khi có sự đồng ý cụ thể bằng văn bản của InfoCare. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì xảy ra thông qua tài khoản của bạn, bao gồm các hành vi hoặc thiếu sót của Người dùng của bạn.

Bảo mật dữ liệu và bảo mật

A. Khi cung cấp cho Bạn Dịch vụ, Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ tính bảo mật, bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu của bạn và dữ liệu cá nhân của người dùng cuối của bạn. Chúng tôi đồng ý thông báo ngay cho bạn trong trường hợp InfoCare biết hoặc có lý do để tin rằng bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đã vi phạm các biện pháp của InfoCare hoặc giành quyền truy cập trái phép vào dữ liệu của bạn (“Vi phạm an ninh thông tin”). Khi có bất kỳ phát hiện nào như vậy, chúng tôi sẽ: (a) điều tra và giảm thiểu ảnh hưởng của Vi phạm An ninh Thông tin, (b) sử dụng những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi để đảm bảo rằng việc đó sẽ không tái diễn, và (c) hỗ trợ Bạn khắc phục việc này. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để kịp thời xử lý kịp thời các yêu cầu và yêu cầu của Bạn liên quan đến việc xử lý dữ liệu của bạn.

B. Bạn đồng ý rằng InfoCare có thể truy cập thông tin tài khoản của bạn để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu đó trừ khi bị pháp luật bắt buộc, được bạn cho phép hoặc theo các điều khoản của Chính sách bảo mật InfoCare có sẵn tại InfoCare.vn và được đưa vào các Điều khoản này. Chúng tôi đồng ý lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin liên hệ của doanh nghiệp của bạn, bao gồm tên, số điện thoại doanh nghiệp và địa chỉ email doanh nghiệp chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp cho bạn Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin liên hệ kinh doanh đó cho bên thứ ba trừ khi được bạn cho phép bằng văn bản.

C. Chính sách bảo mật quyết định việc chúng tôi xử lý bất kỳ thông tin nào, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân, bạn gửi cho chúng tôi. Bạn xác nhận rằng việc bạn gửi bất kỳ thông tin, tuyên bố, dữ liệu và nội dung nào cho chúng tôi là tự nguyện.

Hủy bỏ và chấm dứt

A. Bạn có thể hủy tài khoản của mình trên InfoCare bất kỳ lúc nào; tuy nhiên, bạn sẽ không được hoàn lại tiền, trừ khi InfoCare vi phạm Thỏa thuận này và không khắc phục vi phạm nói trên trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Bạn về vi phạm thực sự, xác định cụ thể bản chất của vi phạm. Chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc hủy tài khoản của bạn mà không cần thông báo hoặc hoàn tiền cho bạn nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này. Nếu tài khoản của bạn bị hủy, InfoCare có quyền xóa thông tin tài khoản của bạn cùng với bất kỳ cài đặt tài khoản nào từ máy chủ của chúng tôi mà KHÔNG có trách nhiệm hoặc thông báo cho bạn. Khi thông tin tài khoản và cài đặt tài khoản của bạn bị xóa, Bạn sẽ không thể khôi phục dữ liệu này và Bạn sẽ mất quyền truy cập vào tất cả nội dung của mình (ngoại trừ nội dung được lưu trữ / xuất bản cho các trang web của bên thứ ba, dữ liệu đó sẽ vẫn giữ nguyên các trang web bên theo các điều khoản và điều kiện của trang web đó). Nếu bạn hủy dịch vụ trước khi kết thúc thời gian đăng ký trả tiền hiện tại của bạn, việc hủy của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

B. InfoCare có quyền (i) sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào) và (ii) từ chối bất kỳ / tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại và trong tương lai, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và xóa và loại bỏ bất kỳ nội dung nào của bạn trong Dịch vụ nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản này. InfoCare sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để liên hệ trực tiếp với bạn qua email để cảnh báo bạn trước khi tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp bị nghi ngờ có thể là cơ sở để chấm dứt ngay việc sử dụng Dịch vụ của bạn và có thể được chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật. InfoCare sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng Dịch vụ nào.